ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΟΥΣ

 • Post by:
 • 20 Αυγούστου 2019
 • Comments off

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ : KOΥΝΔΟΥΡΑΣ Σ., ΚΑΛΥΒΑΣ Δ., ΤΑΣΚΟΣ Δ.

Στόχοι Μαθήματος: Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη εξοικείωση των  φοιτητών/τριων με  το αμπέλι, τις ποικιλίες αμπέλου, τα όργανα της αμπέλου, τις βασικές αρχές φυσιολογίας, το εδαφοκλιμαιτκό περιβάλλον που αναπτύσσεται και πως το επηρεάζει, την εγκατάσταση του αμπελώνα, τα συστήματα διαμόρφωσης, καθώς και τις ετήσιες καλλιεργητικές επεμβάσεις (χειμερινό κλάδεμα, θερινά κλαδέματα), άρδευση, λίπανση, τις μεθόδους φυτοπροστασίας  αλλά και τις αρχές της αμπελουργίας ακριβείας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες της αμπελλοκαλλιιέργειας και της εγκατάστασης και διευθέτησής και διαμόρφωσης του αμπελώνα, ώστε να παραλαμβάνει την κατάλληλη ποιότητα σταφυλιού για την παραγωγή ποιοτικών οίνων.  Θα μπορεί να επιλέγει την πρώτη ύλη βάσει της εικόνας του αμπελώνα αλλά και βάσει των αναλύσεων του σταφυλιού.

ΘΕΩΡΙΑ

1.-2. Ανατομία – φυσιολογία αμπέλου

 • Τα όργανα της αμπέλου
 • Βασικές αρχές φυσιολογίας (φωτοσύνθεση, αναπνοή),
 • Υδατικές σχέσεις αμπέλου, θρέψη αμπέλου
 • Αύξηση και ανάπτυξη αμπέλου,
 • Ωρίμανση σταφυλιού

3.-4. Αμπελογραφία – Πολλαπλασιαστικό υλικό

 • Αρχές Αμπελογραφίας
 • Οινοποιήσιμες ποικιλίες
 • Υποκείμενα
 • Κλωνική και μαζική επιλογή
 • Πολλαπλασιασμός αμπέλου

5.-6.  Φυσικό περιβάλλον της αμπέλου

 • Εδαφο-τοπο-κλιματικό περιβάλλον και καλλιέργεια της αμπέλου
 • Περιγραφή εδαφικών ιδιοτήτων, κλιματικών δεικτών και τοπογραφικών χαρακτηριστικών
 • Μητρικά πετρώματα και ορυκτά, εδαφογένεση,  ταξινόμηση και κατηγορίες εδαφών
 • Εδαφικές ποιότητες (διαθεσιμότητα υγρασίας, θρεπτικών στοιχείων και απορρόφηση θερμοκρασίας) και η επίδρασή τους στην ποιότητα του παραγόμενου οίνου
 • Τρόπος παρακολούθησης και τροποποίησης περιβαλλοντικών συνθηκών.
 • Μεθοδολογία χωρισμού ζωνών
 • Επίδραση του τύπου του εδάφους και κλίματος στην αύξηση και την ανάπτυξη της αμπέλου.
 • Τοποκλιματικές συνθήκες και η επίδρασή τους στην ποιότητα του παραγόμενου οίνου
 • Αξιολόγηση καταλληλότηταςεδαφοκλιματικών συνθηκών για οινοποιήσιμες ποικιλίες

7.-8. -9. Εφαρμοσμένη αμπελουργία

 • Εγκατάσταση αμπελώνα
 • Αρχές Διευθέτησης φυλλώματος (canopymanagement)
 • Συστήματα διαμόρφωσης,
 • Ετήσιες καλλιεργητικές επεμβάσεις (χειμερινό κλάδεμα, θερινά κλαδέματα),
 • Άρδευση, λίπανση, κατεργασία εδάφους αμπελώνα
 • Ασθένειες και εχθροί της αμπέλου, μέθοδοι φυτοπροστασίας 

10.-11.  Σύγχρονες τεχνολογίες στην αμπελουργία

 • Αρχές Γεωργίας Ακριβείας. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και η χρησιμοποίησή τους στην αμπελουργία
 • Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) – Δείκτες βλάστησης (NDVI)
 • Χωρική ανάλυση και χωρική στατιστική για τη διερεύνηση της ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης των αμπελώνων.
 • Αισθητήρες μέτρησης ανάπτυξης της αμπέλου, Συστήματα διαφοροποιούμενης δόσης εισροών (δόσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και άρδευσης).

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 • Αναγνώριση ποικιλιών
 • Κλαδέματα
 • Θερινά κλαδέματα
 • Άρδευση
 • Ασθένειες και εχθροί της αμπέλου