ΒΙΟΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΑΡΩΜΑΤΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΣΥΡΤΙΚΟ & ΒΙΔΙΑΝΟ

 • Post by:
 • 26 Αυγούστου 2019
 • Comments off

«Βιοσυνθετικά μονοπάτια σχηματισμού των πτητικών συστατικών του αρώματος των ποικιλιών Ασύρτικο και Βιδιανό κατά την ωρίμανση και την οινοποίηση»

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:

 • ΚΤΗΜΑ ΔΟΥΛΟΥΦΑΚΗ
 • ΚΤΗΜΑ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ
 • ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΚΗ
 • ΚΤΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΑ
 • ΓΠΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος αυτου του ερευνητικού είναι η διεξοδική μελέτη της σύνθεσης των πτητικών συστατικών του αρώματος σε σταφύλια 2 εμβληματικών ποικιλιών (Ασύρτικο, Βιδιανό) παράλληλα με τη διερεύνηση τρόπων παρακολούθησης της βιοδιεργασίας της αλκοολικής ζύμωσης με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των οίνων.

Η έκφραση κάθε οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου είναι αποτέλεσμα συνδυασμού ανάμεσα στο γονιδιακό φορτίο που αυτή φέρει και στο περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται. Ιδιαίτερα όμως όσον αφορά στον οίνο, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του σχετίζονται και με άλλες παράμετρους, όπως η οινοποίηση ή οι μικροοργανισμοί της αλκοολικής ζύμωσης. Οι δύο ποικιλίες που θα διερευνηθούν στο παρόν υποέργο, αποτελούν από μόνες τους ένα βιοχημικό εργοστάσιο παραγωγής κοινών αλλά κυρίως –κι αυτό παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον- διαφορετικών μεταβολιτών που προσδίδουν τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά στους οίνους από την κάθε ποικιλία. Η γνώση που θα παραχθεί αναμένεται να συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση της πορείας της ελληνικής αμπελουργίας και οινοποιίας θέτοντας σε νέες βάσεις την αξιοποίηση των γηγενών ποικιλιών αμπέλου.

Επιμέρους στόχους αποτελούν:

 1. Η κατανόηση των βιοχημικών μονοπατιών που οδηγούν στο σχηματισμό των πρόδρομων μορφών και των τελικών μορίων των πτητικών συστατικών που διαμορφώνουν το άρωμα των οίνων των δύο εμβληματικών ελληνικών ποικιλιών, μέσω αλληλούχησης RNA επόμενης γενιάς (Next Generation RNA sequencing).
 2. Η απομόνωση ζυμομυκήτων από τις δύο ποικιλίες και η επιλογή στελεχών που παρουσιάζουν επιθυμητά και ιδιαίτερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά καθώς και θετική συμβολή στη διαμόρφωση του ποικιλιακού χαρακτήρα των παραγόμενων οίνων.
 3. Η εφαρμογή συνδυασμού μεταγραφωμικών και μεταβολομικών τεχνολογιών τόσο σε ενδημικά στελέχη ζυμομυκήτων όσο και σε βιομηχανικά στελέχη αναφοράς που προτείνονται για την οινοποίηση της κάθε ποικιλίας, με σκοπό την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της διεργασίας της αλκοολικής ζύμωσης, μέσω της παρακολούθησης και χειραγώγησης συγκεκριμένων μεταβολικών διεργασιών που σχετίζονται άμεσα με επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων οίνων.
 4. Η λειτουργική ανάλυση γονιδίων-κλειδιών που κωδικοποιούν την παραγωγή πτητικών ενώσεων καθώς και πρόδρομων μορφών συστατικών του αρώματος των σταφυλιών σε ετερόλογα συστήματα, για τη βελτιστοποίηση και κατευθυνόμενη έκφραση συγκεκριμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών κάθε ποικιλίας.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ:

Α) Μεταγραφωμική ανάλυση, λειτουργικός χαρακτηρισμός γονιδίων που εμπλέκονται, κωδικοποιούν ή ρυθμίζουν τη βιοσύνθεση των ενώσεων οι οποίες διαμορφώνουν ή-και χαρακτηρίζουν το αρωματικό προφίλ. Εντοπισμός μοριακών βιοδεικτών.

Β)Χαρακτηρισμός αυτόχθονων ζυμών για την ανάδειξη του ποικιλιακού αρώματος με την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση στοχευμένων μεταβολικών διεργασιών κατά την αλκοολική ζύμωση. Ποικιλίες: Ασύρτικο, Βιδιανό