ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΩΝ

  • Post by:
  • 20 Αυγούστου 2019
  • Comments off

ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΣΟΛΔΑΤΟΣ Π.

Στόχοι του μαθήματος Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν τις γνώσεις ώστε να μπορούν να κατανοούν τις βασικές αρχές της διοίκησης, να γνωρίζουν τις διαφορετικές λειτουργίες μιας επιχείρησης και πώς αυτές συνδέονται μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν,  να κατανοούν το ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού για την επιτυχημένη λειτουργία μιας επιχείρησης, να δημιουργούν ή και να ελέγχουν επιχειρηματικά σχέδια σχετικά με τον κλάδο της οινοποιίας και αποσταγματοποίας.

  1. Στόχοι και στρατηγική Επιχειρήσεων. Ανάλυση Εσωτερικού και Εξωτερικού Περιβάλλοντος. Αποστολή. Ανταγωνιστικές Στρατηγικές.
  2. Ανάλυση ανταγωνισμού – Μάρκετινγκ. SWOT / PEST Analysis. Εκτίμηση πωλήσεων, τιμών, μεριδίων αγοράς. Επιλογή γκάμας προϊόντων. Αλυσίδα Αμπελώνα-Οινοποιείου-Εμπορίας.
  3. Εισαγωγή στη Χρηματο-οικονομική. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. Ισολογισμός, Αποτελέσματα, Ταμειακές ροές, Αριθμοδείκτες
  4. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο. Χρήση ηλεκτρονικού μοντέλου “Business Plan”. Κοστολόγηση. Χρηματοδότηση. Ερμηνεία αποτελεσμάτων. Ανάλυση ευαισθησίας.
  5. Εφαρμογή σε συγκεκριμένη εταιρεία ή συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση